NEWSLETTER MERINOSOFT Sp. z o.o. _ REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia bezpłatnej usługi Newsletter przez Merinosoft Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Poleska 61, KRS 0000025726, NIP 5420000245, REGON 008126893.

Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług Newslettera należy uważnie zapoznać się z niniejszym regulaminem.

USŁUGODAWCA - firma świadcząca usługi Newslettera: Merinosoft Sp. z o.o.

USŁUGOBIORCA - osoba, która dobrowolnie zarejestrowała się w bazie adresowej subskrybentów Newslettera.


 

 1. Newsletter jest usługą polegającą na informowaniu użytkowników za pomocą poczty elektronicznej e-mail o faktach i wydarzeniach związanych z działalnością Merinosoft Sp. z o.o. Jest także źródłem wiedzy z zakresu rozwiązań IT dla przedsiębiorstw. 
 2. Usługa Newsletter jest całkowicie bezpłatna.
 3. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez:
  1. dokonanie rejestracji na stronie internetowej www.merinosoft.com.pl: wpisanie w przeznaczonym do tego formularzu imienia i adresu poczty elektronicznej, na który Usługobiorca chce otrzymywać Newsletter oraz akceptacji niniejszego Regulaminu i kliknięcie linku potwierdzającego, który Usługobiorca otrzymał na podany wcześniej adres e-mail lub
  2. wysłanie poczty e-mail potwierdzającej chęć subskrypcji, na adres e-mail, z którego Usługobiorca otrzymał zapytanie w sprawie korzystania z usługi Newslettera.
  3. Wykonanie powyższych czynności jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od Merinosoft Sp. z o.o. informacji handlowej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204).
 4. Do korzystania z usługi Newslettera wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz aktywna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
 5. Usługobiorca w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi Newslettera. Subskrypcję można anulować:
  1. klikając na link rezygnacji znajdujący się w każdym z przesłanych listów elektronicznych, lub
  2. wysyłając e-mail na adres e-mail: newsletter@merinosoft.com.pl z prośbą o usunięcie z bazy adresowej Newslettera danych Usługobiorcy.
 6. Usunięcie konta Usługobiorcy z bazy następuje natychmiast i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. czasowego wyłączenia usługi Newslettera, jeśli będzie to niezbędne ze względów technicznych,
  2. całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach Newslettera bez uzasadnionej przyczyny po uprzednim poinformowaniu Usługobiorców,
  3. zaprzestania świadczenia usługi Newslettera na rzecz konkretnego Usługobiorcy, w przypadku, gdy podejmuje on działania ingerujące w niezakłócone korzystanie usługi przez innych Użytkowników, bądź dopuszcza się działań naruszających przepisy prawa bądź niniejszy regulamin. 
 8. Podane przez Usługobiorców dane są przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką prywatności dostępną na stronach Merinosoft Sp. z o.o.
 9. Wszelkie reklamacje należy składać na adres e-mail: newsletter@merinosoft.com.pl
 10. W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze Newslettera, świadczonej przez Merinososft Sp. z o.o.
 11. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia.
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym Usługobiorca zostanie niezwłocznie poinformowany.